Algemene voorwaarden - GoGetSocial

Algemene
voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 GoGetSocial: gevestigd te Lelystad aan de Taagstraat 34 (8226MB) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 50355961.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met GoGetSocial een Overeenkomst heeft afgesloten.

1.3 Partijen: GoGetSocial en Opdrachtgever gezamenlijk.

1.4 Diensten/ Werkzaamheden: alle door Opdrachtgever en GoGetSocial overeengekomen werkzaamheden, waaronder marketing- en consultancy werkzaamheden.

1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht of andersoortige overeenkomst die GoGetSocial met Opdrachtgever aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen;

1.6 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en GoGetSocial. Gebruikmaking van de diensten en/of producten van GoGetSocial veronderstelt bekendheid met deze algemene voorwaarden, en ook de acceptatie hiervan;

1.7 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

1.8 Offerte: het vrijblijvende aanbod, gedaan door GoGetSocial aan Opdrachtgever;

1.9 Overmacht: elke van de wil van GoGetSocial onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien in het bedrijf van GoGetSocial of door haar ingeschakelde derden en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van GoGetSocial niet kan worden gevraagd.

1.10. Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.11 Intellectueel eigendom: alle intellectuele eigendomsrechten van GoGetSocial.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en Werkzaamheden van GoGetSocial, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met GoGetSocial, voor de uitvoering waarvan door GoGetSocial derden worden betrokken.

2.3 Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor GoGetSocial alleen bindend indien en voor zover deze door GoGetSocial uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Indien de Overeenkomst afwijkt van de Algemene Voorwaarden, dan is de Overeenkomst leidend.

2.5 GoGetSocial is gerechtigd de Algemene Voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen. GoGetSocial informeert Opdrachtgever over deze wijzigingen/aanvullingen. De wijzigingen/aanvullingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen/aanvullingen aan Opdrachtgever.

2.6 Indien GoGetSocial niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat GoGetSocial in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. GoGetSocial en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3. Offertes

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft GoGetSocial het recht de Overeenkomst aan te passen.

3.3 Offertes van GoGetSocial zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.4 Offertes c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

3.5 Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer Opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft GoGetSocial tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

3.6 Alle opdrachten en/of overeenkomsten gelden als uitsluitend aan GoGetSocial gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling was dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van art. 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de door GoGetSocial toegezonden offerte voor akkoord heeft ondertekend of zodra GoGetSocial start met de uitvoering van de Overeenkomst.

4.2 Op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de gesloten Overeenkomst, staat omschreven in de offerte die door GoGetSocial aan de Opdrachtgever is toegezonden.

4.3 GoGetSocial is vrij om de Opdracht naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.

4.4 GoGetSocial is gerechtigd om derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Overeenkomsten.

4.5 GoGetSocial is gerechtigd om aangevraagde opdrachten van de Opdrachtgever te weigeren.

Artikel 5. Duur

5.1 Deze Overeenkomst wordt door Partijen aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van een overeengekomen datum.

5.2 Tenzij deze Overeenkomst door één van de Partijen wordt opgezegd, vindt automatisch verlenging plaats. Na opzegging van de Overeenkomst door één van de Partijen vindt beëindiging plaats aan het einde van de kalendermaand volgend op de kalendermaand van opzegging.

5.3 Iedere Partij is bevoegd om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:
a. de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van (één van) de bepalingen uit deze Overeenkomst en, in geval van een voor herstel vatbare inbreuk, deze Partij nalaat de tekortkoming binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek van de andere Partij te herstellen;
b. aan een Partij surséance van betaling wordt verleend of een Partij failliet wordt verklaard; en/of
c. een Partij wordt overgedragen, haar rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst overdraagt of haar activiteiten beëindigt.

Artikel 6. Verplichtingen Gogetsocial

6.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert GoGetSocial dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

6.2 GoGetSocial zal zich naar beste kunnen inspannen haar diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van GoGetSocial worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst GoGetSocial uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaalbaarheid in de Overeenkomst is omschreven.

6.3 GoGetSocial spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van een dienst of tool, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever stelt GoGetSocial steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

7.2 Opdrachtgever vrijwaart GoGetSocial van alle juridische claims met betrekking tot de door GoGetSocial opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke, tenzij GoGetSocial op grond van een toerekenbare tekortkoming aansprakelijk is, bijvoorbeeld op grond van de AVG.

7.3 Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette (benoemd in 1.7).

7.4 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten door Opdrachtgever voor rekening van Opdrachtgever.

7.5 GoGetSocial heeft het recht geleverde Producten en diensten (tijdelijk)
buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens GoGetSocial niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

7.6 Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan GoGetSocial en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het GoGetSocial mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

7.7 Het door Opdrachtgever aan GoGetSocial geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen GoGetSocial en Opdrachtgever.

7.8 Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan GoGetSocial dat al het door Opdrachtgever aan GoGetSocial verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door GoGetSocial te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

7.9 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, gegevens of bestanden, komen voor rekening van Opdrachtgever.

7.10 Als Opdrachtgever informatiedragers, elektronische bestanden, software, e.d. beschikbaar stelt aan GoGetSocial, garandeert Opdrachtgever dat deze geen virussen, defecten of een vergelijkbaar probleem hebben.

7.11 Indien Werkzaamheden op locatie dienen te worden uitgevoerd, is Opdrachtgever ervoor verantwoordelijk dat de locatie en de benodigde faciliteiten aan GoGetSocial gratis ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 Behoudens voor zover op grond van de wet vereist, is het Partijen verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en na beëindiging daarvan, enige niet openbare informatie met betrekking tot enig aspect van de andere partij [en/of met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst], openbaar te maken of anderszins ter beschikking stellen aan derden. De vorige volzin laat onverlet de mogelijkheid om bepaalde niet openbare informatie met betrekking tot enig aspect van de andere Partij te verstrekken in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst.

Artikel 9. Gebruiksrechten

9.1. GoGetSocial verleent Opdrachtgever een niet- exclusieve licentie tot (online) tools, mits dit door GoGetSocial en Opdrachtgever nader is overeengekomen. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever beperkt zich tot de mogelijkheden die de toegekende rechten mogelijk maken.

9.2. Licenties zijn niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gebruiksrechten van programma’s te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programma’s uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 10. Eigendom werk

10.1 De eigendom van het uit hoofde van de Opdracht tot stand gekomen werk rust bij Opdrachtgever.

10.2 Opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht na volledige betaling van de Vergoeding en de gemaakte kosten.

10.3. Alle door GoGetSocial ontwikkelde content kan door GoGetSocial voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

10.4 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart GoGetSocial van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige Overeenkomst die GoGetSocial sluit met haar Opdrachtgevers.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 GoGetSocial zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan GoGetSocial onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is GoGetSocial voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

11.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van GoGetSocial die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is GoGetSocial voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kwartaal, tenzij er aan de zijde van GoGetSocial sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. En slechts voor de directe schade.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart GoGetSocial voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan GoGetSocial onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van GoGetSocial.

Artikel 12. Vervaltermijn

12.1 Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens GoGetSocial in verband met het verrichten van werkzaamheden door GoGetSocial in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13. Vergoeding

13.1 Ter zake van de uitvoering van de Opdracht ontvangt GoGetSocial van Opdrachtgever een Vergoeding zoals overeengekomen in de getekende offerte of naar aanleiding van de door GoGetSocial uitgevoerde Werkzaamheden.

Artikel 14. Tarieven

14.1 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

14.2 Alle tarieven op de website, offertes en overige documenten van GoGetSocial zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

14.3 GoGetSocial is gerechtigd om de overeengekomen tarieven te wijzigen indien er sprake is van meer- of minder werk ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst.

14.4 De tarieven voor de Vergoeding kunnen telkens per 1 januari worden herzien.

14.5 Uitgezonderd woon- werkverkeer is GoGetSocial gerechtigd gemaakte zakelijk kilometers noodzakelijk voor en gedurende de opdracht in rekening te brengen á €0,38 per kilometer.

Artikel 15. Wijziging opdracht en meerwerk

15.1 Opdrachtgever kan GoGetSocial Schriftelijk verzoeken om de Overeenkomst te wijzigen. GoGetSocial is pas verplicht om aan een verzoek tot wijziging uitvoering te geven als GoGetSocial Schriftelijk akkoord heeft gegeven op het verzoek van de Opdrachtgever.

15.2 Ook indien GoGetSocial door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meerwerk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was, is GoGetSocial gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen, heeft hij het recht om het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

15.3 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden Overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

Artikel 16. Klachtenregeling

16.1 Als Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten en/of Producten van
GoGetSocial, dan is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht
heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@gogetsocial.nl met als
onderwerp “Klacht”.

16.2 De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil
GoGetSocial de klacht in behandeling kunnen nemen.

16.3 GoGetSocial zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7
werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 17. Facturering en betaling

17.1 Betaling van de vergoeding en kosten vindt plaats per maand en binnen 2 (twee) weken na de datum van de factuur op basis van een overeengekomen “fixed price” of werkelijk gemaakte uren van GoGetSocial.

17.2 Indien Opdrachtgever in verzuim treedt en niet tot betaling overgaat, komen alle kosten (incassokosten, (buiten-)gerechtelijke kosten, informatiekosten, etc) welke noodzakelijk worden geacht tot het incasseren van de vordering voor rekening van Opdrachtgever.

17.3 Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen overeen dat de buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief; 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 150,-.

Artikel 18. Verwerking van persoonsgegevens

18.1 GoGetSocial gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts in overeenstemming met de in de branche geldende normen en wettelijke bepalingen gebruiken. Als daarom gevraagd, zal GoGetSocial de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@gogetsocial.nl

18.2 Als GoGetSocial op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

18.3 Persoons-) gegevens welke door Opdrachtgever aan GoGetSocial worden verstrekt, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of Overeenkomst. De volgende leden worden van dit artikel worden gekwalificeerd als verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG.

18.4 GoGetSocial verbindt zich onder de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van diensten in het kader van de Overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. GoGetSocial zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. GoGetSocial zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van GoGetSocial tegenover de betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG, voor zover deze gegevens niet al in deze verwerkersovereenkomst of de onderliggende Overeenkomst zijn genoemd.

18.5 Ten aanzien van de in dit artikel genoemde verwerkingen zal GoGetSocial zorgdragen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De verplichtingen van GoGetSocial die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van GoGetSocial, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

18.6 GoGetSocial zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

18.7 In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal GoGetSocial Opdrachtgever daarover zonder onredelijke vertraging informeren. GoGetSocial zal Opdrachtgever waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

Artikel 19. Levertijd

19.1 De levertijd gaat in op de datum van verzending van de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever.

19.2 Door GoGetSocial opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

19.3 In geval van overschrijding van overeengekomen levertijden, door welke oorzaak ook, ontstaat geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen.

19.4 De in deze algemene voorwaarden voor GoGetSocial genoemde termijnen, zijn nimmer fatale termijnen. Indien sprake is van overschrijding van een dergelijke termijn, dient de Opdrachtgever GoGetSocial eerst in gebreke te stellen.

Artikel 20. Overmacht

20.1 GoGetSocial is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

20.2 Indien GoGetSocial bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

20.3 Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

20.4 GoGetSocial is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

20.5 Indien GoGetSocial door een hem niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft hij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat GoGetSocial tot enige schadevergoeding tegenover Opdrachtgever is gehouden.

Artikel 21. Reparatieclausule nietigheden

21.1 Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende
Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn,
dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan
zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

21.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende
Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel
geldig zou zijn indien deze een beperkte omvang of strekking zou hebben, dan zal deze
bepaling – vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste
beperkte omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

21.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden om
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te
komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de
nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 22. Bevoegde rechter en forumkeuze

22.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

22.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband hebben met deze Overeenkomst worden beslecht door de rechtbank Midden- Nederland locatie Lelystad.